Att tänka på inför ditt val av enskilt avlopp i Sandviken (och Gävleborg)

Många hushåll är idag en del av det kommunala vatten- och avloppssystemet. Däremot finns det fortfarande många fastigheter som har enskilt avlopp i Gävleborg. Du som har ett enskilt avlopp är skyldig att ha koll på vilka krav som finns eftersom du är ytterst ansvarig för det avlopp du installerar.


Kraven kan skilja sig åt beroende på inom vilket område du bor i. Havs- och vattenmyndigheten ger råd angående små enskilda avlopp men kraven beror på hur kommunens Miljönämnd tolkar Miljöbalken. Kraven styrs bland annat om det finns skyddade vattendrag eller hur grundvattnet och marken ser ut i området.

Vilka reningssystem finns för enskilt avlopp?

Eftersom ett enskilt avlopp inte är kopplat till det kommunala avloppet förs inte avloppsvattnet till ett reningsverk innan det går tillbaka ut i naturen. Därför ställs det krav på fastighetsägare att avloppsvattnet från deras enskilda anläggning måste renas innan det kan föras tillbaka i kretsloppet utan att förorena markerna.


För att tillgodose dylika krav finns olika reningssystem att använda sig av. Markbaserad rening är ett vanligt system där en markbädd ofta används. Men det går även att använda sig av filtrering och biomoduler. Du kan komplettera en markbädd genom att tillföra extra fosforrening, antingen genom ett fosforfilter eller med hjälp av kemisk fällning


Det finns även ett annat tillvägagångssätt som kan användas för enskilda avlopp och som är så kallade minireningsverk. Väljer du det här alternativ kan du med hjälp av en på förhand tillverkad produkt rena ditt avlopp. Denna teknik är mer lik den som brukar användas i det kommunala avloppssystemet.

  • Markbaserad rening med markbädd
  • Minireningsverk

Val av reningssystem

För att veta vad som passar bäst kan du beakta vilka krav som ställs på dig som äger ett enskilt avlopp och vilka behov du har. Till exempel kan du fundera över huruvida det är möjligt med en viss typ av reningssystem och vilket behov du har av ett minireningsverk kontra en markbaserad rening.

Kontroller av enskilt avlopp i Sandviken

Kommunen har ett ansvar att genomföra kontroller och säkerställa att du efterlever kraven från myndigheter. Därför måste en enskild avloppsanläggning ha en så kallad provpunkt där tester på det utgående avloppsvattnet kan göras. Vilka krav som gäller och annan information kan du få genom att kontakta Miljökontoret eller en auktoriserad VVS-firma.

Vem har ansvar för det enskilda avloppet?

De flesta hushåll tillhör idag det kommunala avloppet där kommunen är ansvarig för anläggningarna, vilket vanligtvis är fastigheter i tätorter. För det betalar du en avgift till kommunen. Om du har ett enskilt avlopp är det du som fastighetsägare som bär ansvaret, inte kommunen, för att anläggningen, slamavskiljare och efterföljande rening fungerar.

Ansökan om enskilt avlopp

Om du vill installera ett enskilt avlopp på din fastighet måste du skicka in en ansökan som ska godkännas innan du får börja installationen. Anläggningen måste skydda miljön och får inte bidra till övergödning av sjöar och vattendrag genom utsläpp. Krav finns också på hygienisk säkerhet som innebär att du inte får förorena vattnet.

Kontakta oss för hjälp och råd

Varmt välkommen att kontakt oss via formuläret här på hemsidan så kan vi hjälpa dig med ditt enskilda avlopp utifrån dina behov och önskningar. Det gäller oavsett om du bara har frågor, har ett befintligt enskilt avlopp, eller planerar att skaffa ett enskilt avlopp någon gång i framtiden i Sandviken, Gävleborgs län.